Privacyverklaring & Cookiebeleid

Privacyverklaring en Cookiebeleid

Rijschool Smeets is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Rijschool Smeets neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Rijschool Smeets houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verder verwerken wij geen gegevens onder de leeftijd van 16 jarigen, mits schriftelijke toestemming van de ouders.

In dit privacy beleid willen wij een heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Monique Smeets eigenaar van Rijschool Smeets is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan hier zorgvuldig om. Wij verwerken enkel gegevens je die zelf aan Rijschool Smeets hebt verstrekt mbt het succesvol vervolgen van de rij- opleiding. Enkele gegevens zijn noodzakelijk ivm het maken van afspraken, invullen van de instructiekaart, informatie verstrekken die behulpzaam zijn en de rij- opleiding zullen bevorderen, het praktijkexamen afleggen. Een gezondheidsverklaring voor een veilige deelname aan het verkeer te kunnen waarborgen. Er zal geen kopie van legitimatie plaatsvinden, enkel inzage.

Theorie-examen CBR Rijschool Smeets

Wij verwerken contactgegevens voor:

  • Aangaan van overeenkomsten
  • Het maken van afspraken
  • Informatie mbt het begeleiden, adviseren, bevorderen van de rij -opleiding
  • Vragenlijst lichamelijke gesteldheid, tbv het veilig deelnemen aan het verkeer

Wij vragen de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, adres, woonplaats. (NAW gegevens)
  • Telefoon nummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum- plaats
  • Gezondheidsverklaring
  • Informatie met betrekking tot het plannen van het praktijk examen bij het CBR

Verstrekking aan derden:

De gegevens zullen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien noodzakelijk, en zal ten alle tijden betrekking hebben op de hierboven beschreven doeleinden.

Nooit zullen wij persoonsgegevens door aan andere partijen geven waar wij geen verwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van gegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld, de politie in kader van een onderzoek die gegevens opvraagt. In zo’n dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn verplicht deze gegevens af te geven. Tevens zullen wij altijd toestemming vragen voor het verwerken van diverse gegevens. Een voorbeeld hiervan is, na het slagen een foto te plaatsen op media als bijvoorbeeld Facebook. Het verstrekken van gegevens mbt nodige informatie verkrijgen die de nodig of behulpzaam is om kennis op te doen tbv de rij- opleiding. Rijschool Smeets kan een enquëte formulier versturen, dit om onze kwaliteit te kunnen verbeteren. Wij hebben geen reclame doeleinden.

Bewaartermijn:

Rijschool Smeets zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk dan voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist bewaren. Dit zal na het beëindigen van de rij- opleiding 7 jaar zijn ivm de wettelijke belasting plicht.

Beveiliging:

Wij hebben passende zowel technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
- IT beveiliging
- Fysieke toegangsbeveiliging

Rechten omtrent jouw gegevens:

Je hebt ten alle tijden recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de gegevens die Rijschool Smeets van jouw heeft. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking. Ook heeft u het recht de persoonsgegevens over te dragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Klachten:

Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op per e-mail

Website en Cookies:

De website van Rijschool Smeets is niet gericht op onnodige gegevens te verzamelen over (website-)bezoekers. Als je ervan overtuigd bent dat er toch zonder jou toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld, neem dan contact op. Rijschool Smeets gebruikt functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rijschool Smeets gebruikt cookies voor puur technische functionaliteiten. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag van websitebezoekers bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies via de instellingen op deze websitepagina.